Systemy uzdatniania wody
DEMINERALIZACJA

 

Demineralizacja wody to proces polegający na usunięciu rozpuszczonych w wodzie wszelkich kationów oraz anionów. Pozwala to na uzyskanie wody o znacznym stopniu czystości, bowiem niektóre gałęzie przemysłu wymagają całkowicie zdemineralizowanej – przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny czy spożywczy.

 

Demineralizację przeprowadza się w ramach procesu odwróconej osmozy, destylacji, wymiany jonowej, EDI

 

Dobór określonej metody zależy w głównej mierze od ogólnej zawartości soli (TDS - total dissolved solids) zapotrzebowania na wodę oraz oczekiwanej jakości wody po stacji demi. Wielkością, która stosowana jest w ramach pomiaru stopnia odsolenia (zdemineralizowania) wody jest przewodność elektryczna wody, która wyrażana jest w mikrosimensach.

Najczęściej obecnie stosowaną metodą służącą demineralizacji wody jest odwrócona osmoza z opcjonalnym modułem elektrodejonizacji EDI.

Przygotowanie wody do procesu odwróconej osmozy polega na usunięciu z niej wszelkich substancji, które mogą zakłócić lub uniemożliwić prawidłowe działania membran z powodu ich zablokowania.

 

Demineralizacja dokonuje się również w ramach wymiany jonowej, która polega na wymianie jonów w układzie dwóch kolumn: w jednej z nich następuje wymiana kationów na wodór pod wpływem działania kwaśnego kationitu, natomiast druga kolumna wypełniona jest zasadowym anionitem, który dokonuje wymiany anionów na jony wodorotlenowe. Taka wymiana dokonuje się w równoważnych ilościach i jest procesem odwracalnym.

Tak przefiltrowana woda musi zostać następnie poddana procesowi regeneracji: kationit podawany jest regeneracji 6 % roztworem kwasu solnego HCI, natomiast na anionit działa 4,6% roztwór wodorotlenku sadowego NaOH.

Oczyszczona w procesie demineralizacji woda nie zawiera żadnych związków soli. Wytwarzają się natomiast w równoznacznej ilości jony wodorotlenowe oraz wodorowe, które w efekcie tworzą cząsteczki wody.

 

Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

© DROP-SERVICE 2010-2016