Systemy uzdatniania wody
Chlorki

Jony chlorkowe są obecne we wszystkich wodach naturalnych w stężeniach zależnych od pochodzenia geologicznego i geograficznego. Normalne stężenie chlorków w wodach gruntowych wynosi ok. 10÷30 mg/l. Wysokie stężenie chlorków może wywoływać niekorzystne skutki dla betonu, stali itp. Szkodliwe efekty oddziaływania chlorków zależne są od twardości wody.
Dopuszczalny poziom chlorków w wodzie do spożycia wg PN wynosi : 250 mg/l.
© DROP-SERVICE 2010-2016