Systemy uzdatniania wody
Amoniaki...

Amoniak, azotyny i azotany w wodzie pitnej i powierzchniowej

- ich znaczenie i pochodzenia

 Sole amonowe, azotyny i azotany zwykle wskazują na zanieczyszczenie wody, nawet przy niskich stężeniach amoniak i azotyny mają działanie toksyczne. Amoniak tworzy się podczas rozkładu białek zwierzęcych i roślinnych, powstaje głównie z resztek pokarmu i odchodów.
Zależnie od warunków amoniak może gromadzić się, lub ulegać przemianie przez azotyny do azotanów (nitryfikacji) powodowanej przez bakterie przy pomocy tlenu.

 Trujący amoniak jest trwały tylko w wodzie zasadowej. W wodzie kwaśnej tworzy się nietoksyczny jon amonowy.

Ogólnie uważa się, że małe stężenia azotynów (do 0,1 mg/l) powstające w tych procesach nie stanowią problemu. Wyższe stężenia azotynów (0,1÷1 mg/l) mogą być szkodliwe, zależnie od czasu narażenia i rozmaitych czynników zewnętrznych.
Dopuszczalny poziom parametrów w wodzie do spożycia wg PN wynosi :
  • amoniak 0,5 mg/l
  • azotany 50 mg/l
  • azotyny 0,5 mg/l
© DROP-SERVICE 2010-2016